ไอเอบี

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


อินเทอร์เฟซที่แสดงถึง ABI ภายใต้การทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

ส่งคืนการแสดงโปรโตของอินสแตนซ์ Abi ปัจจุบัน

วิธีการสาธารณะ

getBitness

public abstract String getBitness ()

การส่งคืน
String ความเป็นพยานของ ABI (เช่น 32, 64)

รับชื่อ

public abstract String getName ()

การส่งคืน
String ชื่อของเอบีไอ

ถึงโปรโต

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

ส่งคืนการแสดงโปรโตของอินสแตนซ์ Abi ปัจจุบัน

การส่งคืน
ConfigurationDescription.Abi