Máy thu bộ lọc ITest

public interface ITestFilterReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestFilterReceiver


Một người chạy có thể lọc các bài kiểm tra để chạy.

Thử nghiệm sẽ được chạy nếu nó khớp với một hoặc nhiều bộ lọc bao gồm VÀ không khớp với bất kỳ bộ lọc loại trừ nào. Nếu không có bộ lọc bao gồm nào được cung cấp, tất cả các thử nghiệm sẽ được chạy miễn là chúng không khớp với bất kỳ bộ lọc loại trừ nào.

Định dạng của bộ lọc do trình chạy xác định và có thể có cấu trúc là <gói>, <gói>.<lớp>, <gói>.<lớp>#<phương thức> hoặc <tên_gốc>. Chúng thậm chí có thể là biểu thức chính quy.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của bộ lọc kiểm tra để loại trừ.

abstract void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc bao gồm các bài kiểm tra.

abstract void addExcludeFilter (String filter)

Thêm một bộ lọc để loại trừ các bài kiểm tra.

abstract void addIncludeFilter (String filter)

Thêm bộ lọc bao gồm các bài kiểm tra.

abstract void clearExcludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc loại trừ hiện được theo dõi.

abstract void clearIncludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc bao gồm hiện được theo dõi.

abstract getExcludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của bộ lọc loại trừ.

abstract getIncludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các bộ lọc bao gồm.

Phương thức công khai

addAllExcludeFilters

public abstract void addAllExcludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của bộ lọc kiểm tra để loại trừ.

Thông số
filters

addAllIncludeFilters

public abstract void addAllIncludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc bao gồm các bài kiểm tra.

Thông số
filters

addExcludeFilter

public abstract void addExcludeFilter (String filter)

Thêm một bộ lọc để loại trừ các bài kiểm tra.

Thông số
filter String

thêmIncludeFilter

public abstract void addIncludeFilter (String filter)

Thêm bộ lọc bao gồm các bài kiểm tra.

Thông số
filter String

ClearExcludeFilters

public abstract void clearExcludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc loại trừ hiện được theo dõi.

ClearIncludeFilters

public abstract void clearIncludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc bao gồm hiện được theo dõi.

getExcludeFilters

public abstract  getExcludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của bộ lọc loại trừ.

trả lại

getIncludeFilters

public abstract  getIncludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các bộ lọc bao gồm.

trả lại