Test resetowania USB

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest , który resetuje urządzenie USB i sprawdza, czy urządzenie później wróci do trybu online.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

Test resetowania USB

public UsbResetTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException