DeviceParameterizedRunner

public class DeviceParameterizedRunner
extends JUnitParamsRunner implements IAbiReceiver , ISetOptionReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
org.junit.runners.ParentRunner<org.junit.runners.model.FrameworkMethod>
org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner
junitparams.JUnitParamsRunner
com.android.tradefed.testtype.junit4.DeviceParameterizedRunner


Trình chạy được tham số hóa kiểu JUnit4 dành cho các thử nghiệm được tham số hóa do phía máy chủ điều khiển.

Trình chạy này dựa trên JUnitParamsRunner chứ không phải JUnit4 gốc Parameterized nhưng trình chạy tham số gốc không thực sự tốt và không cho phép chạy một phương thức duy nhất.

Xem thêm:

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceParameterizedRunner (Class<?> klass)

Phương pháp công khai

IAbi getAbi ()
TestInformation getTestInformation ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Phương pháp được bảo vệ

Statement methodInvoker (FrameworkMethod method, Object testObj)

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceParameterizedRunner

public DeviceParameterizedRunner (Class<?> klass)

Ném
org.junit.runners.model.InitializationError
InitializationError

Phương pháp công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

Trả lại
IAbi

getTestThông tin

public TestInformation getTestInformation ()

Trả lại
TestInformation

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

setTestThông tin

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Phương pháp được bảo vệ

phương thứcInvoker

protected Statement methodInvoker (FrameworkMethod method, 
                Object testObj)

Thông số
method FrameworkMethod

testObj Object

Trả lại
Statement