IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


واجهة معالج نتائج mobly yaml.

ملخص

فصول متداخلة

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

واجهة نتيجة mobly yaml

الأساليب العامة

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

الأساليب العامة

مقبض

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

حدود
docMap

عائدات
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult