MoblyYamlResultRecordHandler.Record

public static class MoblyYamlResultRecordHandler.Record
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler.Record


סיכום

כיתות מקוננות

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder

שיטות ציבוריות

static MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder builder ()
long getBeginTime ()
long getEndTime ()
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult getResult ()
String getStackTrace ()
String getTestClass ()
String getTestName ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

מקבל את סוג התוצאה של mobly yaml.

שיטות ציבוריות

getBeginTime

public long getBeginTime ()

החזרות
long

getEndTime

public long getEndTime ()

החזרות
long

getStackTrace

public String getStackTrace ()

החזרות
String

getTestClass

public String getTestClass ()

החזרות
String

getTestName

public String getTestName ()

החזרות
String

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

מקבל את סוג התוצאה של mobly yaml.

החזרות
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type