MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Mobly yaml 結果“摘要”元素處理程序。

概括

嵌套類

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

公共構造函數

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

公共方法

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

從 mobly yaml 結果中提取數據字段。

公共構造函數

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

公共方法

處理

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

從 mobly yaml 結果中提取數據字段。

參數
docMap

退貨
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary