MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


Summary

Public constructors

Builder()

Public methods

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp(String timestamp)

Public constructors

Builder

public Builder ()

Public methods

setTimestamp

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Parameters
timestamp String

Returns
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder