CommandSuccessModuleBộ điều khiển

public class CommandSuccessModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.CommandSuccessModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun bỏ qua mô-đun thử nghiệm dựa trên lỗi lệnh shell.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CommandSuccessModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

CommandSuccessModuleBộ điều khiển

public CommandSuccessModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException