Thiết bịTính năngModuleBộ điều khiển

public class DeviceFeatureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.DeviceFeatureModuleController


Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó không hỗ trợ tính năng nhất định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceFeatureModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịTính năngModuleBộ điều khiển

public DeviceFeatureModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException