Bộ điều khiển MinApiLevelModule

public class MinApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinApiLevelModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó ở dưới mức API được chỉ định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MinApiLevelModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ điều khiển MinApiLevelModule

public MinApiLevelModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException