GóiInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi thiết bị chưa cài đặt các gói nhất định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PackageInstalledModuleController ()

Phương pháp công cộng

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

GóiInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

Phương pháp công cộng

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException