Vận chuyểnApiLevelModuleBộ điều khiển

public class ShippingApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ShippingApiLevelModuleController


Chạy thử nghiệm nếu thiết bị đáp ứng các điều kiện sau:

  • Nếu min-api-level được xác định:
    • Thiết bị được vận chuyển ở min-api-level trở lên.
  • Nếu vsr-min-api-level được xác định:
    • Thiết bị được vận chuyển ở vsr-min-api-level trở lên.
    • Hình ảnh nhà cung cấp đã triển khai các tính năng cho vsr-min-api-level trở lên.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ShippingApiLevelModuleController ()

Phương pháp công cộng

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Vận chuyểnApiLevelModuleBộ điều khiển

public ShippingApiLevelModuleController ()

Phương pháp công cộng

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy RunStrategy#RUN nếu mô-đun chạy, IModuleController.RunStrategy.FULL_MODULE_BYPASS nếu không thì chạy.

Ném
DeviceNotAvailableException nếu thiết bị không có sẵn