SkipHWASanModuleBộ điều khiển

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm trên các bản dựng HWASan.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SkipHWASanModuleController ()

Phương pháp công cộng

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

SkipHWASanModuleBộ điều khiển

public SkipHWASanModuleController ()

Phương pháp công cộng

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException