Phiên bản ứng dụngFetcher

public final class AppVersionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher


Lớp tiện ích để lấy chuỗi phiên bản ứng dụng từ thiết bị.

Gửi lệnh gói dumpsys tới thiết bị, sau đó phân tích chuỗi kết quả trả về.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AppVersionFetcher ()

Phương pháp công khai

static String fetch ( ITestDevice device, String packageName, AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Tìm nạp chuỗi phiên bản ứng dụng dựa trên tên gói.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phiên bản ứng dụngFetcher

public AppVersionFetcher ()

Phương pháp công khai

tìm về

public static String fetch (ITestDevice device, 
        String packageName, 
        AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Tìm nạp chuỗi phiên bản ứng dụng dựa trên tên gói.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice, phiên bản thiết bị

packageName String : Chuỗi, tên gói

info AppVersionFetcher.AppVersionInfo : AppVersionInfo, loại thông tin phiên bản ứng dụng

Trả lại
String chuỗi phiên bản của gói

Ném
DeviceNotAvailableException