อีเมลขยะ

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


ยูทิลิตีผู้ส่งอีเมลที่อนุญาตให้กำหนดค่าต่อไปนี้: ช่วงเวลาที่ส่ง ขนาดเริ่มต้น ผู้รับ และจำนวนข้อความทั้งหมด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

BulkEmailer ()

วิธีการสาธารณะ

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

วิธีการช่วยเหลือในการโหลด BulkMailer จากการกำหนดค่า

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

ผู้สร้างสาธารณะ

อีเมลขยะ

public BulkEmailer ()

วิธีการสาธารณะ

โหลด Mailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

วิธีการช่วยเหลือในการโหลด BulkMailer จากการกำหนดค่า การกำหนดค่าต้องมีแท็กต่อไปนี้

พารามิเตอร์
config IConfiguration : การกำหนดค่า

ส่งคืน
BulkEmailer ตัวอย่างของ BulkEmailer

พ่น
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

ส่งอีเมลล์

public void sendEmails ()

ส่งอีเมลBg

public void sendEmailsBg ()