จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.

Summary

Public constructors

HprofAllocSiteParser()

Public methods

parse(File hprofReport)

Parse a text hprof report.

Public constructors

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Public methods

parse

public  parse (File hprofReport)

Parse a text hprof report.

Parameters
hprofReport File: file containing the hprof report.

Returns
a Map containing the results