คู่

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair<A, B>


กำหนดคลาส Pair ของเราเองซึ่งมีสองอ็อบเจกต์

สรุป

เขตข้อมูล

public final A first

public final B second

ผู้สร้างสาธารณะ

Pair (A first, B second)

วิธีการสาธารณะ

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

วิธีที่สะดวกในการสร้างคู่ใหม่

boolean equals (Object o)

ตรวจสอบว่าวัตถุสองชิ้นเท่ากันหรือไม่

int hashCode ()

ส่งคืนรหัสแฮชโดยใช้รหัสแฮชจากวัตถุภายใน

เขตข้อมูล

อันดับแรก

public final A first

ที่สอง

public final B second

ผู้สร้างสาธารณะ

คู่

public Pair (A first, 
        B second)

พารามิเตอร์
first A

second B

วิธีการสาธารณะ

สร้าง

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

วิธีที่สะดวกในการสร้างคู่ใหม่

พารามิเตอร์
a A : วัตถุชิ้นแรกในคู่

b B : วัตถุที่สองในคู่

ส่งคืน
Pair <A, B> คู่ประกอบด้วย a และ b

เท่ากับ

public boolean equals (Object o)

ตรวจสอบว่าวัตถุสองชิ้นเท่ากันหรือไม่

พารามิเตอร์
o Object

ส่งคืน
boolean

รหัสแฮช

public int hashCode ()

ส่งคืนรหัสแฮชโดยใช้รหัสแฮชจากวัตถุภายใน

ส่งคืน
int