SimplePerfUtil

public class SimplePerfUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfUtil


Lớp tiện ích để gửi lệnh đơn giản và thu thập kết quả

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

SimplePerfResult executeCommand (String command)

Thực thi lệnh shell adb đã cho, với simpleperf được bao quanh

Kết quả Simpleperf sẽ được phân tích cú pháp và trả về cho người gọi

void executeCommand (String command, IShellOutputReceiver receiver, long maxTimeToOutputShellResponse, TimeUnit timeUnit, int retryAttempts)

Thực thi lệnh shell adb đã cho, với simpleperf được bao quanh

Trách nhiệm của người gọi là phân tích kết quả simpleperf thông qua người nhận

void executeCommand (String command, IShellOutputReceiver receiver)

Thực thi lệnh shell adb đã cho, với simpleperf được bao quanh

Trách nhiệm của người gọi là phân tích kết quả simpleperf thông qua người nhận

getArgumentList ()

Nhận đối số cho lệnh simpleperf

static SimplePerfUtil newInstance ( ITestDevice device, SimplePerfUtil.SimplePerfType type)

Trình xây dựng SimplePerfUtil

Người gọi phải xác định loại thiết bị và đơn giản khi khởi tạo phiên bản

void setArgumentList ( arguList) setArgumentList ( arguList)

Đặt đối số trên lệnh simpleperf

Phương pháp được bảo vệ

String commandStringPreparer (String command)

Phương pháp công cộng

lệnh thực thi

public SimplePerfResult executeCommand (String command)

Thực thi lệnh shell adb đã cho, với simpleperf được bao quanh

Kết quả Simpleperf sẽ được phân tích cú pháp và trả về cho người gọi

Thông số
command String : lệnh chạy trên thiết bị

Trả lại
SimplePerfResult Đối tượng SimplePerfResult chứa tất cả thông tin kết quả

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể khôi phục được

lệnh thực thi

public void executeCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver, 
        long maxTimeToOutputShellResponse, 
        TimeUnit timeUnit, 
        int retryAttempts)

Thực thi lệnh shell adb đã cho, với simpleperf được bao quanh

Trách nhiệm của người gọi là phân tích kết quả simpleperf thông qua người nhận

Thông số
command String : lệnh chạy trên thiết bị

receiver IShellOutputReceiver : Đối tượng IShellOutputReceiver chuyển hướng đầu ra shell tới

maxTimeToOutputShellResponse long : lượng thời gian tối đa mà lệnh được phép không đưa ra bất kỳ phản hồi nào; đơn vị như được chỉ định trong timeUnit

timeUnit TimeUnit : đơn vị timeUnit cho maxTimeToOutputShellResponse , xem ERROR(/TimeUnit)

retryAttempts int : số lần tối đa để thử lại lệnh nếu lỗi do ngoại lệ. DeviceNotResponsiveException sẽ bị ném nếu retryAttempts được thực hiện không thành công.

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể khôi phục được

lệnh thực thi

public void executeCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver)

Thực thi lệnh shell adb đã cho, với simpleperf được bao quanh

Trách nhiệm của người gọi là phân tích kết quả simpleperf thông qua người nhận

Thông số
command String : lệnh chạy trên thiết bị

receiver IShellOutputReceiver : Đối tượng IShellOutputReceiver chuyển hướng đầu ra shell tới

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể khôi phục được

lấy danh sách đối số

public getArgumentList ()

Nhận đối số cho lệnh simpleperf

Trả lại
danh sách lệnh con và đối số (nullable)

phiên bản mới

public static SimplePerfUtil newInstance (ITestDevice device, 
        SimplePerfUtil.SimplePerfType type)

Trình xây dựng SimplePerfUtil

Người gọi phải xác định loại thiết bị và đơn giản khi khởi tạo phiên bản

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị kiểm tra ITestDevice

type SimplePerfUtil.SimplePerfType : SimplePerfType cho biết chế độ simpleperf nào

Trả lại
SimplePerfUtil một phiên bản SimplePerfUtil mới được tạo

setArgumentList

public void setArgumentList ( arguList)

Đặt đối số trên lệnh simpleperf

Thông số
arguList : danh sách lệnh con và đối số

Phương pháp được bảo vệ

lệnhStringPreparer

protected String commandStringPreparer (String command)

Thông số
command String

Trả lại
String