Hình ảnh gia tăngUtil

public class IncrementalImageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.image.IncrementalImageUtil


Một tiện ích để tận dụng việc cập nhật hình ảnh và thiết bị gia tăng.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final DYNAMIC_PARTITIONS_TO_DIFF

Nhà thầu xây dựng công cộng

IncrementalImageUtil ( ITestDevice device, File deviceImage, File bootloader, File baseband, File targetImage, File createSnapshot, boolean applySnapshot, SnapuserdWaitPhase waitPhase)

Phương pháp công khai

void allowSameBuildFlashing ()
File getExtractedTargetDirectory ()
static IncrementalImageUtil initialize ( ITestDevice device, IDeviceBuildInfo build, File createSnapshot, boolean isIsolatedSetup, boolean allowCrossRelease, boolean applySnapshot, SnapuserdWaitPhase waitPhase)
boolean isSameBuildFlashingAllowed ()
static boolean isSnapshotInUse ( ITestDevice device)

Trả về xem thiết bị hiện có đang sử dụng ảnh chụp nhanh hay không.

static boolean isSnapshotSupported ( ITestDevice device, boolean applySnapshot)

Trả về việc chúng ta có thể sử dụng logic chụp nhanh để cập nhật thiết bị hay không

void notifyBasebadNeedsRevert ()
void notifyBootloaderNeedsRevert ()
void teardownDevice ()
boolean updateCompleted ()

Trả về việc cập nhật đã hoàn thành hay chưa.

void updateDevice (File currentBootloader, File currentRadio)

Cập nhật thiết bị bằng logic chụp nhanh.

Lĩnh vực

DYNAMIC_PARTITIONS_TO_DIFF

public static final DYNAMIC_PARTITIONS_TO_DIFF

Nhà thầu xây dựng công cộng

Hình ảnh gia tăngUtil

public IncrementalImageUtil (ITestDevice device, 
        File deviceImage, 
        File bootloader, 
        File baseband, 
        File targetImage, 
        File createSnapshot, 
        boolean applySnapshot, 
        SnapuserdWaitPhase waitPhase)

Thông số
device ITestDevice

deviceImage File

bootloader File

baseband File

targetImage File

createSnapshot File

applySnapshot boolean

waitPhase SnapuserdWaitPhase

Phương pháp công khai

allowSameBuildNhấp nháy

public void allowSameBuildFlashing ()

getExtractedTargetDirectory

public File getExtractedTargetDirectory ()

Trả lại
File

khởi tạo

public static IncrementalImageUtil initialize (ITestDevice device, 
        IDeviceBuildInfo build, 
        File createSnapshot, 
        boolean isIsolatedSetup, 
        boolean allowCrossRelease, 
        boolean applySnapshot, 
        SnapuserdWaitPhase waitPhase)

Thông số
device ITestDevice

build IDeviceBuildInfo

createSnapshot File

isIsolatedSetup boolean

allowCrossRelease boolean

applySnapshot boolean

waitPhase SnapuserdWaitPhase

Trả lại
IncrementalImageUtil

Ném
DeviceNotAvailableException

isSameBuildFlashingĐược phép

public boolean isSameBuildFlashingAllowed ()

Trả lại
boolean

isSnapshotInUse

public static boolean isSnapshotInUse (ITestDevice device)

Trả về xem thiết bị hiện có đang sử dụng ảnh chụp nhanh hay không.

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException

isSnapshotĐược hỗ trợ

public static boolean isSnapshotSupported (ITestDevice device, 
        boolean applySnapshot)

Trả về việc chúng ta có thể sử dụng logic chụp nhanh để cập nhật thiết bị hay không

Thông số
device ITestDevice

applySnapshot boolean

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException

thông báoBasebadNeedsRevert

public void notifyBasebadNeedsRevert ()

thông báoBootloaderNeedsRevert

public void notifyBootloaderNeedsRevert ()

thiết bị xé nát

public void teardownDevice ()

Ném
DeviceNotAvailableException

hoàn thành cập nhật

public boolean updateCompleted ()

Trả về việc cập nhật đã hoàn thành hay chưa.

Trả lại
boolean

cập nhậtThiết bị

public void updateDevice (File currentBootloader, 
        File currentRadio)

Cập nhật thiết bị bằng logic chụp nhanh.

Thông số
currentBootloader File

currentRadio File

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError