IKeyStoreNhà máy

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


Nhà máy tạo IKeyStoreClient .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Phương pháp công khai

createKeyStoreClient

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Trả lại
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Ném
KeyStoreException đối với bất kỳ lỗi nào trong việc tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa.