Sơ khaiKeyCửa hàngNhà máy

public class StubKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreFactory


Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Factory

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubKeyStoreFactory ()

Phương pháp công cộng

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sơ khaiKeyCửa hàngNhà máy

public StubKeyStoreFactory ()

Phương pháp công cộng

createKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Trả lại
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Ném
KeyStoreException