HttpHelper

public class HttpHelper
extends Object implements IHttpHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper


Chứa các phương thức trợ giúp để thực hiện các yêu cầu http

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class HttpHelper.RequestRunnable

Runnable để thực hiện các yêu cầu với IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

Nhà thầu xây dựng công cộng

HttpHelper ()

Phương pháp công khai

String buildParameters ( MultiMap <String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi tham số được mã hóa.

String buildUrl (String baseUrl, MultiMap <String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi yêu cầu URL được mã hóa đầy đủ.

HttpURLConnection createConnection (URL url, String method, String contentType)

Tạo một url nhất định.

HttpURLConnection createJsonConnection (URL url, String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu json.

HttpURLConnection createXmlConnection (URL url, String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu xml.

void doGet (String url, OutputStream outputStream)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và truyền kết quả tới ERROR(/OutputStream) .

String doGet (String url)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String .

void doGetIgnore (String url)

Thực hiện GET cho một URL nhất định, với các tham số URL đã cho bỏ qua kết quả.

void doGetIgnoreWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGetIgnore(String) khi thất bại.

String doGetWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGet(String) khi thất bại.

String doPostWithRetry (String url, String postData)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

String doPostWithRetry (String url, String postData, String contentType)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

int getInitialPollInterval ()

Lấy khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng ms.

int getMaxPollInterval ()

Nhận khoảng thời gian thăm dò tối đa tính bằng ms.

int getMaxTime ()

Nhận thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

int getOpTimeout ()

Nhận thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

IRunUtil getRunUtil ()

Tải IRunUtil để sử dụng.

void setInitialPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

void setMaxPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

void setMaxTime (int time)

Đặt thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

void setOpTimeout (int time)

Đặt thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

Nhà thầu xây dựng công cộng

HttpHelper

public HttpHelper ()

Phương pháp công khai

thông số xây dựng

public String buildParameters (MultiMap<String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi tham số được mã hóa.

Thông số
paramMap MultiMap : các tham số URL

Trả lại
String chuỗi tham số được mã hóa

xây dựngUrl

public String buildUrl (String baseUrl, 
        MultiMap<String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi yêu cầu URL được mã hóa đầy đủ.

Thông số
baseUrl String : URL cơ sở

paramMap MultiMap : các tham số URL

Trả lại
String URL được xây dựng

tạoKết nối

public HttpURLConnection createConnection (URL url, 
        String method, 
        String contentType)

Tạo một url nhất định.

Thông số
url URL : ERROR(/URL) để kết nối tới.

method String : phương thức yêu cầu HTTP. Ví dụ: NHẬN hoặc ĐĂNG.

contentType String : loại nội dung. Ví dụ: "văn bản/html".

Trả lại
HttpURLConnection Kết nối HttpURL

createJsonConnection

public HttpURLConnection createJsonConnection (URL url, 
        String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu json.

Thông số
url URL : ERROR(/URL) để kết nối tới.

method String : phương thức yêu cầu HTTP. Ví dụ: NHẬN hoặc ĐĂNG.

Trả lại
HttpURLConnection ERROR(/HttpURLConnection)

createXmlConnection

public HttpURLConnection createXmlConnection (URL url, 
        String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu xml.

Thông số
url URL : ERROR(/URL) để kết nối tới.

method String : phương thức yêu cầu HTTP. Ví dụ: NHẬN hoặc ĐĂNG.

Trả lại
HttpURLConnection ERROR(/HttpURLConnection)

doGet

public void doGet (String url, 
        OutputStream outputStream)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và truyền kết quả tới ERROR(/OutputStream) .

Thông số
url String : URL

outputStream OutputStream : luồng dữ liệu phản hồi

doGet

public String doGet (String url)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String .

Vì nội dung từ xa được tải vào bộ nhớ nên phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Người giới thiệu:

Thông số
url String : URL

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
IHttpHelper.DataSizeException

doGetBỏ qua

public void doGetIgnore (String url)

Thực hiện GET cho một URL nhất định, với các tham số URL đã cho bỏ qua kết quả.

Thông số
url String : URL

doGetIgnoreWithRetry

public void doGetIgnoreWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGetIgnore(String) khi thất bại.

Thông số
url String : URL

doGetWithThử lại

public String doGetWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGet(String) khi thất bại.

Thông số
url String : URL

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
IHttpHelper.DataSizeException

doPostWithThử lại

public String doPostWithRetry (String url, 
        String postData)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

Vì nội dung từ xa được tải vào bộ nhớ nên phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Thông số
url String : URL

postData String : dữ liệu sẽ được đăng khi kết nối được mở

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
IHttpHelper.DataSizeException

doPostWithThử lại

public String doPostWithRetry (String url, 
        String postData, 
        String contentType)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

Vì nội dung từ xa được tải vào bộ nhớ nên phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Thông số
url String : URL

postData String : dữ liệu sẽ được đăng khi kết nối được mở

contentType String : loại nội dung. Ví dụ: "văn bản/html".

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
IHttpHelper.DataSizeException

getInitialPollInterval

public int getInitialPollInterval ()

Lấy khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng ms.

Trả lại
int

getMaxPollInterval

public int getMaxPollInterval ()

Nhận khoảng thời gian thăm dò tối đa tính bằng ms.

Trả lại
int

getMaxTime

public int getMaxTime ()

Nhận thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

Trả lại
int

getOpTimeout

public int getOpTimeout ()

Nhận thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

Trả lại
int

getRunUtil

public IRunUtil getRunUtil ()

Tải IRunUtil để sử dụng. Tiếp xúc để các bài kiểm tra đơn vị có thể chế nhạo.

Trả lại
IRunUtil

setInitialPollInterval

public void setInitialPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

Thông số
time int

setMaxPollInterval

public void setMaxPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

Thông số
time int

setMaxTime

public void setMaxTime (int time)

Đặt thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

Thông số
time int

setOpTimeout

public void setOpTimeout (int time)

Đặt thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

Thông số
time int