IHttpHelper

public interface IHttpHelper

com.android.tradefed.util.net.IHttpHelper


Các phương thức trợ giúp để thực hiện các yêu cầu http.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class IHttpHelper.DataSizeException

Hằng số

int MAX_DATA_SIZE

Phương pháp công khai

abstract String buildParameters ( MultiMap <String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi tham số được mã hóa.

abstract String buildUrl (String url, MultiMap <String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi yêu cầu URL được mã hóa đầy đủ.

abstract HttpURLConnection createConnection (URL url, String method, String contentType)

Tạo một url nhất định.

abstract HttpURLConnection createJsonConnection (URL url, String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu json.

abstract HttpURLConnection createXmlConnection (URL url, String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu xml.

abstract void doGet (String url, OutputStream outputStream)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và truyền kết quả tới ERROR(/OutputStream) .

abstract String doGet (String url)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String .

abstract void doGetIgnore (String url)

Thực hiện GET cho một URL nhất định, với các tham số URL đã cho bỏ qua kết quả.

abstract void doGetIgnoreWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGetIgnore(String) khi thất bại.

abstract String doGetWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGet(String) khi thất bại.

abstract String doPostWithRetry (String url, String postData)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

abstract String doPostWithRetry (String url, String postData, String contentType)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

abstract int getInitialPollInterval ()

Lấy khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng ms.

abstract int getMaxPollInterval ()

Nhận khoảng thời gian thăm dò tối đa tính bằng ms.

abstract int getMaxTime ()

Nhận thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

abstract int getOpTimeout ()

Nhận thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

abstract void setInitialPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

abstract void setMaxPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

abstract void setMaxTime (int time)

Đặt thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

abstract void setOpTimeout (int time)

Đặt thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

Hằng số

MAX_DATA_SIZE

public static final int MAX_DATA_SIZE

Giá trị không đổi: 65536 (0x00010000)

Phương pháp công cộng

thông số xây dựng

public abstract String buildParameters (MultiMap<String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi tham số được mã hóa.

Thông số
paramMap MultiMap : các tham số URL

Trả lại
String chuỗi tham số được mã hóa

Ném
IllegalArgumentException nếu một ngoại lệ xảy ra mã hóa các tham số.

xây dựngUrl

public abstract String buildUrl (String url, 
        MultiMap<String, String> paramMap)

Xây dựng chuỗi yêu cầu URL được mã hóa đầy đủ.

Thông số
url String : URL cơ sở

paramMap MultiMap : các tham số URL

Trả lại
String URL được xây dựng

Ném
IllegalArgumentException nếu một ngoại lệ xảy ra mã hóa các tham số.

tạoKết nối

public abstract HttpURLConnection createConnection (URL url, 
        String method, 
        String contentType)

Tạo một url nhất định.

Thông số
url URL : ERROR(/URL) để kết nối tới.

method String : phương thức yêu cầu HTTP. Ví dụ: NHẬN hoặc ĐĂNG.

contentType String : loại nội dung. Ví dụ: "văn bản/html".

Trả lại
HttpURLConnection Kết nối HttpURL

Ném
nếu xảy ra IOException.

createJsonConnection

public abstract HttpURLConnection createJsonConnection (URL url, 
        String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu json.

Thông số
url URL : ERROR(/URL) để kết nối tới.

method String : phương thức yêu cầu HTTP. Ví dụ: NHẬN hoặc ĐĂNG.

Trả lại
HttpURLConnection ERROR(/HttpURLConnection)

Ném
nếu không kết nối được

createXmlConnection

public abstract HttpURLConnection createXmlConnection (URL url, 
        String method)

Tạo kết nối tới URL nhất định để truyền dữ liệu xml.

Thông số
url URL : ERROR(/URL) để kết nối tới.

method String : phương thức yêu cầu HTTP. Ví dụ: NHẬN hoặc ĐĂNG.

Trả lại
HttpURLConnection ERROR(/HttpURLConnection)

Ném
nếu không kết nối được

doGet

public abstract void doGet (String url, 
        OutputStream outputStream)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và truyền kết quả tới ERROR(/OutputStream) .

Thông số
url String : URL

outputStream OutputStream : luồng dữ liệu phản hồi

Ném
nếu không lấy được dữ liệu

Xem thêm:

doGet

public abstract String doGet (String url)

Thực hiện phương thức yêu cầu GET HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String .

Vì nội dung từ xa được tải vào bộ nhớ nên phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Người giới thiệu:

Thông số
url String : URL

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
nếu không lấy được dữ liệu
IHttpHelper.DataSizeException nếu dữ liệu được truy xuất > MAX_DATA_SIZE

doGetBỏ qua

public abstract void doGetIgnore (String url)

Thực hiện GET cho một URL nhất định, với các tham số URL đã cho bỏ qua kết quả.

Thông số
url String : URL

Ném
nếu không lấy được dữ liệu

Xem thêm:

doGetIgnoreWithRetry

public abstract void doGetIgnoreWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGetIgnore(String) khi thất bại.

Thông số
url String : URL

Ném
nếu không lấy được dữ liệu

doGetWithThử lại

public abstract String doGetWithRetry (String url)

Thực hiện thử lại { doGet(String) khi thất bại.

Thông số
url String : URL

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
nếu không lấy được dữ liệu
IHttpHelper.DataSizeException nếu dữ liệu được truy xuất > MAX_DATA_SIZE

doPostWithThử lại

public abstract String doPostWithRetry (String url, 
        String postData)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

Vì nội dung từ xa được tải vào bộ nhớ nên phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Thông số
url String : URL

postData String : dữ liệu sẽ được đăng khi kết nối được mở

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
nếu không lấy được dữ liệu
IHttpHelper.DataSizeException nếu dữ liệu được truy xuất > MAX_DATA_SIZE

doPostWithThử lại

public abstract String doPostWithRetry (String url, 
        String postData, 
        String contentType)

Thực hiện phương thức yêu cầu POST HTTP cho một URL nhất định và trả về dưới dạng String , thử lại khi không thành công.

Vì nội dung từ xa được tải vào bộ nhớ nên phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Thông số
url String : URL

postData String : dữ liệu sẽ được đăng khi kết nối được mở

contentType String : loại nội dung. Ví dụ: "văn bản/html".

Trả lại
String nội dung từ xa String

Ném
nếu không lấy được dữ liệu
IHttpHelper.DataSizeException nếu dữ liệu được truy xuất > MAX_DATA_SIZE

getInitialPollInterval

public abstract int getInitialPollInterval ()

Lấy khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng ms.

Trả lại
int

getMaxPollInterval

public abstract int getMaxPollInterval ()

Nhận khoảng thời gian thăm dò tối đa tính bằng ms.

Trả lại
int

getMaxTime

public abstract int getMaxTime ()

Nhận thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

Trả lại
int

getOpTimeout

public abstract int getOpTimeout ()

Nhận thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

Trả lại
int

setInitialPollInterval

public abstract void setInitialPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

Thông số
time int

setMaxPollInterval

public abstract void setMaxPollInterval (int time)

Đặt khoảng thời gian thăm dò ban đầu tính bằng mili giây.

Thông số
time int

setMaxTime

public abstract void setMaxTime (int time)

Đặt thời gian tối đa để tiếp tục thử yêu cầu tính bằng mili giây.

Thông số
time int

setOpTimeout

public abstract void setOpTimeout (int time)

Đặt thời gian chờ hoạt động tính bằng ms.

Thông số
time int