Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Android Data Use

Android ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและควบคุมวิธีที่อุปกรณ์ของพวกเขาใช้ข้อมูลเครือข่าย ตรวจสอบการใช้ข้อมูลโดยรวมและรองรับคำเตือนหรือขีด จำกัด ที่เรียกการแจ้งเตือนหรือปิดใช้งานข้อมูลมือถือเมื่อการใช้งานเกินโควต้าที่กำหนด

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการใช้ข้อมูลเป็นรายแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจการใช้งานที่ผ่านมาด้วยสายตาในแอป การตั้งค่า ผู้ใช้ยังสามารถ จำกัด วิธีที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลเมื่อทำงานอยู่เบื้องหลังได้

เอกสารในส่วนนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ติดตั้งระบบและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยอธิบายรายละเอียดทางเทคนิคที่ควรทราบเมื่อโอนย้าย Android ไปยังอุปกรณ์บางเครื่อง รายละเอียดเหล่านี้มีการสรุปไว้ด้านล่างและรายชื่ออีเมลที่ พอร์ต Android เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการสนทนาเพิ่มเติม