การอ้างอิงคลาส NfcAdaptation

#include < NfcAdaptation.h >

ฟังก์ชั่นสมาชิกสาธารณะ

เสมือน ~ NfcAdaptation ()
เป็นโมฆะ เริ่มต้น ()
เป็นโมฆะ สรุป ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
เป็นโมฆะ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ()

ฟังก์ชั่นสมาชิกสาธารณะแบบคงที่

Nfc คงที่ GetInstance ()

คำอธิบายโดยละเอียด

นิยามที่บรรทัด 64 ของไฟล์ NfcAdaptation.h

เอกสาร Constructor & Destructor

เสมือน ~ Nfc ( )
เสมือน

เอกสารประกอบการทำงานของสมาชิก

เป็นโมฆะ DownloadFirmware ( )
เป็นโมฆะสรุป ( )
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ( )
NfcAdaptation และ GetInstance แบบคงที่ ( )
คงที่
เป็นโมฆะเริ่มต้น ( )

เอกสารประกอบสำหรับคลาสนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: