Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิงโครงสร้าง AGpsStatus_v2

การอ้างอิงโครงสร้าง AGpsStatus_v2

#include < gps_internal.h >

เขตข้อมูล

size_t ขนาด
AGpsType ชนิด
AGpsStatusValue สถานะ
uint32_t ipaddr

คำอธิบายโดยละเอียด

โครงสร้างดั้งเดิมเพื่อแสดงสถานะของ AGPS ที่เพิ่มขึ้นด้วยฟิลด์ที่อยู่ IPv4

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 69 ของไฟล์ gps_internal.h

เอกสารภาคสนาม

uint32_t ipaddr

คำจำกัดความที่บรรทัด 77 ของไฟล์ gps_internal.h

ขนาด size_t

ตั้งค่าเป็น sizeof (AGpsStatus_v2)

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 71 ของไฟล์ gps_internal.h

สถานะ AGpsStatusValue

คำจำกัดความที่บรรทัด 73 ของไฟล์ gps_internal.h

ประเภท AGpsType

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 72 ของไฟล์ gps_internal.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: