การอ้างอิงโครงสร้าง DerEncodedCertificate

การอ้างอิงโครงสร้าง DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

ฟิลด์ข้อมูล

size_t ความยาว
u_char * ข้อมูล

คำอธิบายโดยละเอียด

โครงสร้างข้อมูลที่แสดงใบรับรอง X.509 โดยใช้การเข้ารหัส DER

คำจำกัดความที่บรรทัด 964 ของไฟล์ gps.h

เอกสารภาคสนาม

ข้อมูล u_char *

คำจำกัดความที่บรรทัด 966 ของไฟล์ gps.h

size_t ความยาว

คำจำกัดความที่บรรทัด 965 ของไฟล์ gps.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / รวม / hardware / gps.h