Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิงโครงสร้าง GpsCallbacks

การอ้างอิงโครงสร้าง GpsCallbacks

#include < gps.h >

เขตข้อมูล

size_t ขนาด
gps_location_callback location_cb
gps_status_callback status_cb
gps_sv_status_callback sv_status_cb
gps_nmea_callback nmea_cb
gps_set_capabilities set_capabilities_cb
gps_acquire_wakelock acquire_wakelock_cb
gps_release_wakelock release_wakelock_cb
gps_create_thread create_thread_cb
gps_request_utc_time request_utc_time_cb
gnss_set_system_info set_system_info_cb
gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

คำอธิบายโดยละเอียด

โครงสร้างการโทรกลับ GPS ใหม่

คำจำกัดความที่บรรทัด 772 ของไฟล์ gps.h

เอกสารภาคสนาม

gps_acquire_wakelock acqu_wakelock_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 780 ของไฟล์ gps.h

gps_create_thread create_thread_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 782 ของไฟล์ gps.h

gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 786 ของไฟล์ gps.h

gps_location_callback location_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 775 ของไฟล์ gps.h

คำจำกัดความที่บรรทัด 778 ของไฟล์ gps.h

gps_release_wakelock release_wakelock_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 781 ของไฟล์ gps.h

gps_request_utc_time request_utc_time_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 783 ของไฟล์ gps.h

gps_set_capabilities set_capabilities_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 779 ของไฟล์ gps.h

gnss_set_system_info set_system_info_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 785 ของไฟล์ gps.h

ขนาด size_t

ตั้งค่าเป็น sizeof (GpsCallbacks)

คำจำกัดความที่บรรทัด 774 ของไฟล์ gps.h

คำจำกัดความที่บรรทัด 776 ของไฟล์ gps.h

gps_sv_status_callback sv_status_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 777 ของไฟล์ gps.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • hardware / libhardware / include / hardware / gps.h