การอ้างอิงโครงสร้าง GpsNavigationMessageCallbacks

การอ้างอิงโครงสร้าง GpsNavigationMessageCallbacks

#include < gps.h >

ฟิลด์ข้อมูล

size_t ขนาด
gps_navigation_message_callback navigation_message_callback
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัด 2143 ของไฟล์ gps.h

เอกสารภาคสนาม

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

คำจำกัดความที่บรรทัด 2147 ของไฟล์ gps.h

gps_navigation_message_callback navigation_message_callback

คำจำกัดความที่บรรทัด 2146 ของไฟล์ gps.h

size_t ขนาด

ตั้งค่าเป็น sizeof (GpsNavigationMessageCallbacks)

คำจำกัดความที่บรรทัด 2145 ของไฟล์ gps.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / รวม / hardware / gps.h