การอ้างอิงโครงสร้าง GpsStatus

การอ้างอิงโครงสร้าง GpsStatus

#include < gps.h >

ฟิลด์ข้อมูล

size_t ขนาด
GpsStatusValue สถานะ

คำอธิบายโดยละเอียด

แสดงถึงสถานะ

คำจำกัดความที่บรรทัด 551 ของไฟล์ gps.h

เอกสารภาคสนาม

size_t ขนาด

ตั้งค่าเป็น sizeof (GpsStatus)

คำจำกัดความที่บรรทัด 553 ของไฟล์ gps.h

สถานะ GpsStatusValue

คำจำกัดความที่บรรทัด 554 ของไฟล์ gps.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / รวม / hardware / gps.h