การอ้างอิงโครงสร้าง Sha1CertificateFingerprint

การอ้างอิงโครงสร้าง Sha1CertificateFingerprint

#include < gps.h >

ฟิลด์ข้อมูล

u_char ข้อมูล [20]

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความประเภทสำหรับลายนิ้วมือ SHA1 ที่ใช้ในการระบุใบรับรอง X.509 ลายนิ้วมือเป็นส่วนย่อยของใบรับรอง DER ที่ระบุโดยไม่ซ้ำกัน

คำจำกัดความที่บรรทัด 973 ของไฟล์ gps.h

เอกสารภาคสนาม

ข้อมูล u_char [20]

คำจำกัดความที่บรรทัด 974 ของไฟล์ gps.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / รวม / hardware / gps.h