Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

btpan_callbacks_t การอ้างอิงโครงสร้าง

btpan_callbacks_t การอ้างอิงโครงสร้าง

#include < bt_pan.h >

เขตข้อมูล

size_t ขนาด
btpan_control_state_callback control_state_cb
btpan_connection_state_callback connection_state_cb

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 46 ของไฟล์ bt_pan.h

เอกสารภาคสนาม

btpan_connection_state_callback connection_state_cb

นิยามที่บรรทัด 49 ของไฟล์ bt_pan.h

btpan_control_state_callback control_state_cb

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 48 ของไฟล์ bt_pan.h

ขนาด size_t

คำจำกัดความที่บรรทัด 47 ของไฟล์ bt_pan.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • hardware / libhardware / include / hardware / bt_pan.h