การอ้างอิงโครงสร้าง consumerir_freq_range

การอ้างอิงโครงสร้าง consumerir_freq_range

#include < consumerir.h >

ฟิลด์ข้อมูล

intนาที
intสูงสุด

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 29 ของ file consumerir.h

เอกสารภาคสนาม

int สูงสุด

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 31 ของ file consumerir.h

int นาที

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 30 ของ file consumerir.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / include / hardware / consumerir.h