การอ้างอิงโครงสร้างลายนิ้วมือ

การอ้างอิงโครงสร้างลายนิ้วมือ

#include < fingerprint.h >

ฟิลด์ข้อมูล

โครงสร้าง hw_module_t เรื่องธรรมดา

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัด 257 ของไฟล์ ลายนิ้วมือ h .

เอกสารภาคสนาม

วิธีการทั่วไปของโมดูลลายนิ้วมือ ต้อง เป็นสมาชิกตัวแรกของ Fingerprint_module เนื่องจากผู้ใช้โครงสร้างนี้จะส่งตัวชี้ hw_module_t ไปยัง ลายนิ้วมือ _ โมดูล ในบริบทที่ทราบว่า hw_module_t อ้างอิงรหัส ลายนิ้วมือ

คำจำกัดความที่บรรทัด 264 ของไฟล์ ลายนิ้วมือ h .


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: