Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิงโครงสร้าง hub_message_t

การอ้างอิงโครงสร้าง hub_message_t

#include < context_hub.h >

เขตข้อมูล

struct hub_app_name_t app_name
uint32_t message_type
uint32_t message_len
โมฆะ const * ข่าวสาร

คำอธิบายโดยละเอียด

นิยามที่บรรทัด 211 ของไฟล์ context_hub.h

เอกสารภาคสนาม

struct hub_app_name_t app_name

นิยามที่บรรทัด 212 ของไฟล์ context_hub.h

ข้อความเป็นโมฆะ const *

นิยามที่บรรทัด 215 ของไฟล์ context_hub.h

uint32_t message_len

นิยามที่บรรทัด 214 ของไฟล์ context_hub.h

uint32_t message_type

นิยามที่บรรทัด 213 ของไฟล์ context_hub.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: