Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

vehicle_camera_cap_t โครงสร้างอ้างอิง

vehicle_camera_cap_t โครงสร้างอ้างอิง

#include < vehicle_camera.h >

เขตข้อมูล

uint32_t capabilites_flags
uint32_t camera_width
uint32_t camera_height
uint32_t display_width
uint32_t display_height

คำอธิบายโดยละเอียด

ความหมายที่เส้น 77 ของไฟล์ vehicle_camera.h

เอกสารฟิลด์

camera_height uint32_t

ความหมายที่เส้น 80 ของไฟล์ vehicle_camera.h

camera_width uint32_t

ความหมายที่เส้น 79 ของไฟล์ vehicle_camera.h

capabilites_flags uint32_t

ความหมายที่เส้น 78 ของไฟล์ vehicle_camera.h

display_height uint32_t

ความหมายที่เส้น 82 ของไฟล์ vehicle_camera.h

uint32_t display_width

ความหมายที่เส้น 81 ของไฟล์ vehicle_camera.h


เอกสารประกอบสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / รวม / ฮาร์ดแวร์ / vehicle_camera.h