Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

vehicle_module การอ้างอิงโครงสร้าง

vehicle_module การอ้างอิงโครงสร้าง

#include < vehicle.h >

เขตข้อมูล

struct hw_module_t ร่วมกัน

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัด 1634 ของไฟล์ยาน พาหนะ

เอกสารภาคสนาม

struct hw_module_t ทั่วไป

คำจำกัดความที่บรรทัด 1635 ของไฟล์ยาน พาหนะ


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • hardware / libhardware / include / hardware / vehicle.h