LocalAppBuildProvider

public class LocalAppBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalAppBuildProvider


IBuildProvider ที่สร้าง IBuildInfo ตามเส้นทางภายในเครื่องที่ให้ไว้

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

LocalAppBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

void cleanUp ( IBuildInfo info)

ทำความสะอาดไฟล์บิลด์ชั่วคราว

IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับบิลด์ภายใต้การทดสอบ

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

LocalAppBuildProvider

public LocalAppBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

ทำความสะอาด

public void cleanUp (IBuildInfo info)

ทำความสะอาดไฟล์บิลด์ชั่วคราว

พารามิเตอร์
info IBuildInfo

รับสร้าง

public IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับบิลด์ภายใต้การทดสอบ

การส่งคืน
IBuildInfo IBuildInfo สำหรับบิลด์ภายใต้การทดสอบหรือ null หากไม่มีบิลด์สำหรับการทดสอบ

ขว้าง
BuildRetrievalError