Wersjonowany plik

public class VersionedFile
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


Struktura danych reprezentująca plik, który ma powiązaną wersję.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

VersionedFile (File file, String version)

Metody publiczne

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Wersjonowany plik

public VersionedFile (File file, 
                String version)

Parametry
file File

version String

Metody publiczne

dostać plik

public File getFile ()

Zwroty
File

pobierz wersję

public String getVersion ()

Zwroty
String

doString

public String toString ()

Zwroty
String