ตัววิเคราะห์เนื้อหารูปภาพ

public class ImageContentAnalyzer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ImageContentAnalyzer


เครื่องวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์เนื้อหารูปภาพของอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, contexts) ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, contexts)

วิธีการสาธารณะ

ContentAnalysisResults evaluate ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัววิเคราะห์เนื้อหารูปภาพ

public ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, 
                 contexts)

พารามิเตอร์
presubmitMode boolean

contexts

วิธีการสาธารณะ

ประเมิน

public ContentAnalysisResults evaluate ()

การส่งคืน
ContentAnalysisResults