จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ClusterBuildProvider

public class ClusterBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildProvider


IBuildProvider เพื่อดาวน์โหลดทรัพยากรการทดสอบ TFC

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ClusterBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

void buildNotTested ( IBuildInfo info)

ทำเครื่องหมายบิลด์ที่กำหนดว่ายังไม่ได้ทดสอบ

void cleanUp ( IBuildInfo info)

ล้างไฟล์บิลด์ชั่วคราว

IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับการสร้างภายใต้การทดสอบ

ผู้สร้างสาธารณะ

ClusterBuildProvider

public ClusterBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

ทำเครื่องหมายบิลด์ที่กำหนดว่ายังไม่ได้ทดสอบ

เรียกในกรณีที่ TradeFederation ล้มเหลวในการทดสอบบิลด์เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม

พารามิเตอร์
info IBuildInfo : IBuildInfo เพื่อรีเซ็ต

ทำความสะอาด

public void cleanUp (IBuildInfo info)

ล้างไฟล์บิลด์ชั่วคราว

พารามิเตอร์
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับการสร้างภายใต้การทดสอบ

คืนสินค้า
IBuildInfo IBuildInfo สำหรับบิลด์ภายใต้การทดสอบหรือ null หากไม่มีบิลด์สำหรับการทดสอบ

ขว้าง
BuildRetrievalError