Stan polecenia klastra

public class ClusterCommandStatus
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


Klasa reprezentująca stan i przyczynę anulowania polecenia z klastra TF.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

Skonstruować

Metody publiczne

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Konstruktorzy publiczni

Stan polecenia klastra

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

Skonstruować

Parametry
state ClusterCommand.State : stan polecenia.

cancelReason String : anuluj przyczynę polecenia (jeśli zostało anulowane).

Metody publiczne

pobierz przyczynę anulowania

public String getCancelReason ()

Zwroty
String

uzyskaj stan

public ClusterCommand.State getState ()

Zwroty
ClusterCommand.State