สถานะการร้องขอ

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


คลาสสำหรับจัดเก็บสถานะการร้องขอ

ซึ่งรวมถึงสถานะของกลุ่มทดสอบที่เรียกใช้ภายในการเรียกใช้

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

InvocationStatus ()

วิธีการสาธารณะ

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

ผู้สร้างสาธารณะ

สถานะการร้องขอ

public InvocationStatus ()

วิธีการสาธารณะ

เพิ่มTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

พารามิเตอร์
progress TestGroupStatus

getTestGroupสถานะ

public  getTestGroupStatuses ()

ส่งคืน

ถึงJSON

public JSONObject toJSON ()

ส่งคืน
JSONObject

พ่น
JSONException