จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TestGroupStatus

public class TestGroupStatus
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.cluster.TestGroupStatus


A class to store status of a test group.

A test group corresponds to a group of test cases reported under a same test run name.

Summary

Public constructors

TestGroupStatus(String name, int totalTestCount, int completedTestCount, int failedTestCount, int passedTestCount, boolean isComplete, long elapsedTime)

Public methods

int getCompletedTestCount()
long getElapsedTime()
int getFailedTestCount()
String getName()
int getPassedTestCount()
int getTotalTestCount()
boolean isComplete()
JSONObject toJSON()

Public constructors

TestGroupStatus

public TestGroupStatus (String name, 
        int totalTestCount, 
        int completedTestCount, 
        int failedTestCount, 
        int passedTestCount, 
        boolean isComplete, 
        long elapsedTime)

Parameters
name String

totalTestCount int

completedTestCount int

failedTestCount int

passedTestCount int

isComplete boolean

elapsedTime long

Public methods

getCompletedTestCount

public int getCompletedTestCount ()

Returns
int

getElapsedTime

public long getElapsedTime ()

Returns
long

getFailedTestCount

public int getFailedTestCount ()

Returns
int

getName

public String getName ()

Returns
String

getPassedTestCount

public int getPassedTestCount ()

Returns
int

getTotalTestCount

public int getTotalTestCount ()

Returns
int

isComplete

public boolean isComplete ()

Returns
boolean

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Returns
JSONObject

Throws
JSONException