กระบวนการย่อย CommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


คำสั่งกระบวนการย่อยล้มเหลวในการรัน

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

กระบวนการย่อย CommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

พารามิเตอร์
message String

cause Throwable