CommandFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser สำหรับไฟล์ที่มีชุดบรรทัดคำสั่ง

ไวยากรณ์ของไฟล์ที่กำหนดควรเป็นชุดของบรรทัด แต่ละบรรทัดคือคำสั่ง นั่นคือการกำหนดค่าพร้อมตัวเลือก:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class CommandFileParser.CommandLine

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CommandFileParser ()

วิธีการสาธารณะ

getIncludedFiles ()

ส่งคืนไฟล์คำสั่งที่รวมอยู่ในไฟล์คำสั่งที่แยกวิเคราะห์ล่าสุด

parseFile (File file)

แยกวิเคราะห์คำสั่งที่อยู่ใน file ทำการขยายมาโครตามความจำเป็น

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CommandFileParser

public CommandFileParser ()

วิธีการสาธารณะ

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

ส่งคืนไฟล์คำสั่งที่รวมอยู่ในไฟล์คำสั่งที่แยกวิเคราะห์ล่าสุด

การส่งคืน

แยกไฟล์

public  parseFile (File file)

แยกวิเคราะห์คำสั่งที่อยู่ใน file ทำการขยายมาโครตามความจำเป็น

พารามิเตอร์
file File : ERROR(/File) ที่จะแยกวิเคราะห์

การส่งคืน
รายการคำสั่งแยกวิเคราะห์

ขว้าง
หากไม่สามารถอ่านไฟล์ได้
ConfigurationException หากไม่สามารถแยกวิเคราะห์เนื้อหาของไฟล์ได้
,

CommandFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser สำหรับไฟล์ที่มีชุดบรรทัดคำสั่ง

ไวยากรณ์ของไฟล์ที่กำหนดควรเป็นชุดของบรรทัด แต่ละบรรทัดคือคำสั่ง นั่นคือการกำหนดค่าพร้อมตัวเลือก:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class CommandFileParser.CommandLine

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CommandFileParser ()

วิธีการสาธารณะ

getIncludedFiles ()

ส่งคืนไฟล์คำสั่งที่รวมอยู่ในไฟล์คำสั่งที่แยกวิเคราะห์ล่าสุด

parseFile (File file)

แยกวิเคราะห์คำสั่งที่อยู่ใน file ทำการขยายมาโครตามความจำเป็น

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CommandFileParser

public CommandFileParser ()

วิธีการสาธารณะ

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

ส่งคืนไฟล์คำสั่งที่รวมอยู่ในไฟล์คำสั่งที่แยกวิเคราะห์ล่าสุด

การส่งคืน

แยกไฟล์

public  parseFile (File file)

แยกวิเคราะห์คำสั่งที่อยู่ใน file ทำการขยายมาโครตามความจำเป็น

พารามิเตอร์
file File : ERROR(/File) ที่จะแยกวิเคราะห์

การส่งคืน
รายการคำสั่งแยกวิเคราะห์

ขว้าง
หากไม่สามารถอ่านไฟล์ได้
ConfigurationException หากไม่สามารถแยกวิเคราะห์เนื้อหาของไฟล์ได้