ITestDevice.RecoveryMode

public static final enum ITestDevice.RecoveryMode
extends Enum< ITestDevice.RecoveryMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode >
com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode


สรุป

ค่าแจงนับ

ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

กู้คืนอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานะที่ทดสอบได้อย่างสมบูรณ์ - เฟรมเวิร์กพร้อมใช้งานแล้ว และติดตั้งที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกแล้ว

ITestDevice.RecoveryMode NONE

อย่าพยายามกู้คืนอุปกรณ์

ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

กู้คืนอุปกรณ์เป็นสถานะออนไลน์เท่านั้น

วิธีการสาธารณะ

static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)
static final RecoveryMode[] values ()

ค่าแจงนับ

มีอยู่

public static final ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

กู้คืนอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานะที่ทดสอบได้อย่างสมบูรณ์ - เฟรมเวิร์กพร้อมใช้งานแล้ว และติดตั้งที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกแล้ว

ไม่มี

public static final ITestDevice.RecoveryMode NONE

อย่าพยายามกู้คืนอุปกรณ์

ออนไลน์

public static final ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

กู้คืนอุปกรณ์เป็นสถานะออนไลน์เท่านั้น

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
ITestDevice.RecoveryMode

ค่านิยม

public static final RecoveryMode[] values ()

การส่งคืน
RecoveryMode[]