ไม่มีDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


โยนทิ้งเมื่อไม่มีอุปกรณ์ที่จะรันคำสั่งที่กำหนด

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

สร้าง NoDeviceException

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ไม่มีDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

สร้าง NoDeviceException

พารามิเตอร์
msg String : ข้อความอธิบาย

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier ที่จัดหมวดหมู่ข้อยกเว้น