อุปกรณ์ว่าง

public class NullDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.NullDevice


ตัวยึดตำแหน่ง IDevice ที่ใช้โดย DeviceManager เพื่อจัดสรรเมื่อ IDeviceSelection#nullDeviceRequested() เป็น true

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

รูปแบบการตั้งชื่อสำหรับอุปกรณ์ null ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

NullDevice (String serial)
NullDevice (String serial, boolean isTemporary)

วิธีการสาธารณะ

final boolean isTemporary ()

คืนค่าเป็นจริงหากอุปกรณ์ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับการเรียกใช้และควรถูกลบหลังจากนั้น

เขตข้อมูล

TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

รูปแบบการตั้งชื่อสำหรับอุปกรณ์ null ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์ว่าง

public NullDevice (String serial)

พารามิเตอร์
serial String

อุปกรณ์ว่าง

public NullDevice (String serial, 
                boolean isTemporary)

พารามิเตอร์
serial String

isTemporary boolean

วิธีการสาธารณะ

เป็นชั่วคราว

public final boolean isTemporary ()

คืนค่าเป็นจริงหากอุปกรณ์ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับการเรียกใช้และควรถูกลบหลังจากนั้น

การส่งคืน
boolean